جنگ نقطه مقابل گفت و گو است

#جنگ هیچ وقت یک طرف #پیروز ندارد، این جنگ چه میان #کردهای_سوریه باشد با #ترکیه، چه جنگ ایران باشد با عراق، چه جنگ جهانی دوم باشد یا چه جنگ در میانه خانه بین دو انسان، از جنگ کسی پیروز خارج نمی شود.

#جنگ نقطه مقابل گفت و گو است ، انگار گوش ها را کر می کند و چشم ها را کور، آنجا که در فیلم (ALLIED#) برد پیت متوجه می شود که عشقش یک آلمانی است و از متفقین جاسوسی می کند، هرچه تلاش می کند با گفت و گو جلوی مرگ او را بگیرد، نمی شود که نمی شود، گویی جنگ گوش ها را کر و چشم ها را کور می کند راه گفت و گو را می بندد. مثل آنچه امروز در شمال سوریه رخ داده در یمن رخ می‌دهد و در خاورمیانه مدام تکرار می شود، گمشده این روزهای #خاورمیانه گفت و گو است که جنگ این همه می تواند میانه میدان باشد، انگار برد پیت ها هرچه می کنند تا گفت و گو شود کسی گوشش بدهکار نیست.

#علیرضا_پویانسب