موجود فرازمینی، آیا آنجایی؟

 تعداد تمدن‌های برخوردار از فناوری پیشرفته در کهکشان ما را می توان با یک معادله ساده پیش بینی کرد. و آن معادله دریک است.

 ساده ترین شکل این معادله به ترتیب زیر به دست می آید. برای یافتن تعداد (N)  تمدن دارای فناوری پیشرفته در کهکشان راه شیری، باید اینها را بدانیم:

  •  هر سال چند ستاره در کهکشان ما به وجود می آیند (R)
  •  چند تا از این ستاره ها سیاره دارند (P)
  •  چند تا از این سیارات برای زندگی مناسب اند (e)
  •  در چند سیاره عملاً حیات وجود دارد (I)
  •  بر روی چند سیاره حیات به شکل هوشمند تکامل پیدا می کند (i)
  •  بر روی چند سیاره حیات هوشمند می‌تواند با جهان های دیگر ارتباط برقرار کند (c)
  •  متوسط عمر این تمدن های پیشرفته (L)

 اگر این هفت عامل را در هم ضرب کنیم معادله دریک << N = R.P.e.I.i.c.L >> را به دست می آوریم.

 اگر مقدار هر یک از این عوامل را بدانیم، می‌توانیم N  را محاسبه کنیم. اما ستاره شناسان بر روی مقدار دقیق آنها توافقی ندارند. بنابراین تخمین N  از یک (ما تنها هستیم)  تا چند میلیون (موجود فرا زمینی لطفاً تماس بگیرید ما داریم گوش می‌دهیم)  متفاوت است. این تخمین ها فقط برای کهکشان ماست و 125 میلیارد کهکشان دیگر در جهان وجود دارد.

عظمت این جهان فوق العادست.