دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران👩🏻‍🎓*پژوهشگر اجتماعی*