تمامی چیزی که می خواهیم...

Thirty Seconds to Mars - End of All Days
Thirty Seconds to Mars - End of All Days

موسیقی - شبی تاریک، در شهری خلوت و ساکت، هوا تقریبا خنک اما ساکن، گویی زمان ایستاده است. هیچ حرکتی نیست. تنها روشنایی خیابان، نور چراغیست که در گوشه ای از آن تنها مانده. آسمان نیمه ابریست. تنها رهگذر خیابان، چند متر مانده به چراغ ایستاده، معلوم چه مدتیست که اینجاست، دستانش در جیب، سرش به سمت نور است اما معلوم نیست به چراغ می نگرد یا از لای شاخه های درختان به آسمان چشم دوخته. در سرش آهنگی تکرار می شود:

All we need is...

Thirty Seconds to Mars - End of All Days

Release: 2013

Album: Love, Lust, Faith and Dreams

Genre: Alternative - Indie - Rock

Link: http://bit.ly/2YbkqIV

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
رادیو دو - Radio Do
رادیو دو - Radio Do