بکشیدش...!


بکشیدش.
به چه جرمی؟
به جرم سیاه بودن!

بکشیدش.
به چه جرمی؟
به جرم کافر بودن

بکشیدش.
به چه جرمی؟
به جرم شیعه بودن

بکشیدش.
به چه جرمی؟
به جرم خارجی بودن

بکشیدش. به چه جرمی؟؟؟

تا حالا دیدین هیچ اسب عربی به اسب های دیگه دستور بده اسب های عجمی رو بکشن به جرم عجم بودن؟! تا حالا دیدین هیچ سگ شکاری به سگ های دیگه بگه سگ های پا کوتاه رو بکشن به جرم پا کوتاه بودن!

قصد ندارم انسان رو در حد حیوانات بکنم... فحش به حیوانات محسوب میشه?من روانشناس نیستم ولی چیزی که میبینم اینه... یا مثل من باش یا??(بمیر)... اگر قرار بود عین هم باشیم عین هم آفریده می شدیم... عین هم فکر میکردیم... زندگی میکردیم... دین یکی داشتیم... سرخ سیاه و سفید و زرد نبودیم... همه یه جور بودیم


بیاین هم دیگر را به جرم ما نبودن نکشیم?