مرا عمری به دنبالت کشاندی

مرا عمری به دنبالت کشاندی

سرانجامم به خاکستر نشاندی

ربودی دفتر دل را و افسوس

که سطری هم از این دفتر نخواندی

گرفتم عاقبت دل بر منت سوخت

پس از مرگم سرشکی هم فشاندی

گذشت از من، ولی اخر نگفتی

که بعد از من به امید که ماندی؟

فریدون مشیری