همه چیز کوتاهش قشنگ است . حتی موهای مشکی مواجم ..

دیشب در حوالی خواب و رویآ به دیدنم آمدی !

این بار زیباتر از گل های شقایق شده بودی و ساده لبخند می زدی :)

در همان عالم خیال ، در حالی که نگاه جستجوگرت را به من دوخته بودی ، با فریادی خاموش صدایت زدم :

ای گمنآم آشنا

تو پیداترین موجود عالمی

آنقدر پیدایی که در هیاهوی دنیای اطرافم گم شده ای !!

در تفسیر تو واژه هایم به سجده می افتند و

تمام شعرهایم به جرم عاشقی در حبس نگاهت به ابد محکوم میشوند.

با کدام پرگار می توانم شعاع دایره خوبی هایت را رسم کنم ؟!

ای گمنآم آشنا

آمدن و رفتنت در این زندگی آنقدر کوتاه بود که فکر میکردم همه چیز کوتاهش قشنگ است ! حتی موهای مشکی مواجم..

جمع کردن واژه های نامرتب و یک درمیان از روی گونه هایم دیگر به دردت نمی خورد .

فقط یادت باشد ، این بار که می روی ، همان ابتدای خروجی چشمانم

کفشهایت را در آور

تا عبور صد باره ات بیش از این گونه هایم را نساید !!

ای شعر تکرار ناپذیر زندگی من ...!!


#فاطمه_موحدی_پور