نویسنده نیستم ، بازی با کلمات قشنگ‌رو دوست دارم ?، خیلی ناشیانه کلمات رو به بازی میگیرم? ، ولی هر جمله ی بی قواره که به یادگار بمونه از من برای من ، حتما جان دارد و جان شیرین خوش است? .