از پادشاه چه خبر؟!

از پادشاه چه خبر؟!
اقلیم پادشاهان را بشناسیم!