تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

خداوند روز اول آفتاب را آفريد،

روز دوم دريا،

روز سوم صدا را،

روز چهارم رنگها را،

روز پنجم حيوانات را،

روز ششم انسان را،

و روز هفتم خداوند انديشيد ديگر

چه چيزي را براي من نيافرده است،

و آنگاه تو را براي من آفريد.

تو را به جاي تمام كساني كه نشناخته ام دوست مي دارم،

تو را به جاي تمام روزگاراني كه نمي زيسته ام دوست مي دارم،

براي خاطر عطر نان گرم

و عطر آويشن

و براي خاطر نخستين گل ها

تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

تو را به خاطر تمام كساني كه دوست نمي دارم،دوست مي دارم

قسمتی از شعر پل الووار