فساد در سازمان امور اراضی کشور به موضوع رایجی بدل شده است

مهندس محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت در این همایش داوطلبان دیده بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: بایدکانون های فساد را شناسایی کنیم ؛ ما در مورد افرادی که با ما کار میکنند و گزارش میدهند، غیر شفاف هستیم چراکه این افراد را مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

وی تصریح کرد: عملکرد مالی ما هم مشخص است و از کل مجموعه ما فقط ۹ نفر حقوق میگرفتند و بقیه فی سبیل الله کار میکنند. وظیفه ما این است که باید کانون فساد را شناسایی کنیم و بعد نیز شناسایی افراد فاسد است.

به طور مثال در مورد امور اراضی و منابع طبیعی هم فساد به موضوع رایجی بدل شده است، به طور مثال در مورد امور اراضی و منابع طبیعی هم فساد به موضوع رایجی بدل شده است.

قائم مقام اجرایی دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: ما با رییس سازمان غذا و دارو سه ساعت حرف زدیم و دفاعی هم نداشت و بعد شکایت کردیم.

وی گفت: ما با عملکرد خود توانستیم جلوی بحران کمبود مواد شوینده و روغن که قرار بود، عده ای بدین وسیله کشور را دچار بحران کنند، جلوگیری کنیم.