سکو قهرمانی پهلوان عبدالله رخشانی

سکو قهرمانی کشور سال گذشته پهلوان عبدالله رخشانی کشتی گیر سنگین وزن خراسانی فدراسیون کشتی ایران قهرمان کشتی نوجوانان ایران ورزش خراسانی قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی
سکو قهرمانی کشور سال گذشته پهلوان عبدالله رخشانی کشتی گیر سنگین وزن خراسانی فدراسیون کشتی ایران قهرمان کشتی نوجوانان ایران ورزش خراسانی قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی