ایجاد پروژه با react و TypeScript

ایجاد پروژه با react و TypeScript
اگر در ایجاد پروژه react با TypeScript به مشکل برخورد کرده‌اید، این مط...