توسعه دهنده نرم افزار و علاقه مند به هوانوردی، کیهان شناسی و ناشناخته ها...