غیرت مفهومی متحجر و به دور از عقلانیت

اغلب غیرت به عنوان یک ویژگی پسندیده به ویژه برای آقایان به حساب می‌آید اما واقعا غیرت چیست و چرا باید از مفهوم کلاسیک آن به جد اجتناب کرد. ابتدا به ریشه های بیولوژیکی غیرت می‌پردازیم تا مشخص شود چرا این ویژگی از ابتدا وجود دارد.

می توان هدف فرگشت را در یک جمله خلاصه نمود : تلاش برای ابقای حداکثری DNA. از این منظر بسیاری از پدیده ها را که در ابتدا به نظر نمی‌رسد ریشه‌ی یبیولوژیک دارند را می‌توان توضیح داد برای مثال صفاتی از قبیل فداکاری مادرانه، عشق و علاقه‌ی اروتیک، مهم و عزیز پنداشتن اعضای خانواده، زیبایی شناسی در حوزه‌ جذابیت های اروتیک اشخاص و همچنین مفهوم غیرت و حس مالکیت. در این نوشتار صرفا به موضوع غیرت خواهیم پرداخت.

در ابتدا کارکرد غیرت در حفاظت از پارتنر تعریف می‌شد بدین صورت که به ویژه در نیاکان انسان ها، جنس نر به دلیل نیروی فیزیکی بالاتر، وظیفه‌ی حفاظت از همسر و کودکان را به ویژه در مقابل نر های دیگر ‌بر عهده داشت بنابر‌ انتخاب طبیعی این ویژگی تقویت شده است و از آن می‌توان به عنوان غیرت نام برد. این ریشه‌ی بیولوژیک سبب شده است که تا این رفتار در اغلب گروه های اجتماعی فارغ از موقیت جغرافیایی وجود داشته باشد. اما مشاهده‌ی این امر که در محیط های خشن تر همواره احساس غیرت شدید تر است نیز شواهدی بر درستی این نظریه به دست می‌دهد. از سمتی جنس ماده نیز با رفتاری مشابه نسبت به جنس نر سعی در یافتن پارتنری بوده که بیشترین حفاظت را از او و کودکش که حاوی نیمی از DNA اوست را بر عهده بگیرد انتخاب طبیعی این حس مالکیت و غیرت را نیز در این جنس افزایش داده است.

پس از شکل گیری اولین اجتماع های روستایی و شهری و ایجاد مفاهیم اولیه ای همچون پول و قدرت ناشی از آن و انحصار اغلب کار ها برای مردان، زن بیشتر مورد تبعیض واقع شد و امکان ابراز این حس مالکیت را به اندازه ی مردان نیافت در نتیجه نشانگان اجتماعی آن کمتر دیده می‌شود.

با توجه به این که جامعه‌ی بشری امروز امنیت کافی برای تمام اعضای خود را تا حد قابل قبولی ایجاد می‌کند و همچنین با تثبیت عقلانیت بر روابط اجتماعی باید در نظر داشت که مفهوم غیرت صرفا یک مفهوم تاریخ گذشته و بدون هیچ کاربرد اجتماعی خاصی است. و صرفا ابزاری برای روا داشتن تبعیض علیه زنان می‌باشد.

غیرت از مفروضاتی نتیجه می‌شود که باطل هستند، مفروضاتی همچون نیازمندی زن به مرد در حفاظت از خود، فاعلیت برتر مرد در روابط جنسی و همچنین نقص زن در تصمیم گیری. بنابراین نه تنها مفهوم غیرت و کارکرد‌های اجتماعی آن مثبت نیستند بلکه به شدت توهین آمیز و مذموم می‌باشند. هر انسانی فارغ از جنسیت حق دارد تا هر رابطه ای در هر قالبی را هر زمان که خواست آغاز کند و هر زمان که خواست پایانش ببخشد.

نکته‌ی آخر این که اگر احساس غیرت در فردی درونی باشد و آن را ابراز ندارد و یا به عبارتی نمودی خارجی نداشته باشد، موضوع بحث این نوشتار نیست.