بررسی معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با تمرکز بر دانشگاه صنعتی قم