همه حیوانات باهم برابر اند اما بعضی برابرتر اند

تمامی حکومات های دیکتاتوری چندیدن شاخصه مشترک دارند :

  • همگی وعده فردای بهتری میدند
  • همگی سعی در از بین بردن گذشته مردم دارند
  • و همگی سایر انسان ها را کم هوش و کم فهم می دانند

کتاب قلعه حیوانات توانسته این اصول مشترک را خیلی ساده و جذاب به تصویر بکشد و دوران یکی از دیکتاتوری های مشهور دنیا را با تشبیه و مثال شرح بدهد

نویسنده، داستان را از نقطه ی عطف انقلاب ها شروع می کند جایی که مردم خسته و افسرده، تن داده اند به وضع موجود و در چنین حالتی منجی ظهور می کند؛ رهبری که چشم ها را باز و ذهن ها را آگاه میسازد از آزادی می گوید و استقلال و "اقتدار" و تشویق مردم به تلاش و جان فدایی

همچو بسیاری از انقلاب ها پیر خردمند و منجی فردای بهتر دیری زندگی نمی کند که دنیا را وداع گفته اندیشه استقلال و آزادی طلبی را برای پیروانش باقی میگذارد اندیشه ی که بعد از اندی تبدیل میشود به ایدئولوژی برتری و همان اندیشه ساده که پایه هایش شانه های همین مردم بوده است دیگر نیاز پیدا می کند به مفسرین و مشرحین و عوام مردم میشوند کم فهمانی که معنی این اندیشه را درک کرده نمی توانند.

"حیوانات تمام این مطالب را باور می‌کردند. در واقع خاطره‌ی دوره‌ی آقای جونز تقریباً محو شده بود. می‌دانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی‌ست. غالباً گرسنه‌اند، سردشان است و به طور معمول جز خواب، کار می‌کنند. ولی بی‌شک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است."

جورج اورول داستان را به آنجا ختم می کند که حیوانات بر گشته اند به حالت قبلی شان و چه بسا زندگی شان بدتر نیز شده است

در این میان تنها همان مفسیرین و رهبرانی سود کرده اند که کار سخت و طاقت فرسای رهبری را بر دوش داشتند همان ها که نژاد برتر اند و فهم شان از فهم مردم بالاتر و هر آنکس مخالفشان خائن است و محکوم به اعدام

قلعه حیوانات
قلعه حیوانات

طاقچه از آن سرویس های جذاب است که هر از چند گاهی از آن استفاده می کنم، تعداد زیادی کتاب صوتی و دارد با رابط کاربری جذاب.

نسخه صوتی این کتاب را هم میتوانید از طاقچه دانلود کنید.

البته چندیدن نسخه از چندیدن مترجم در طاقچه موجود است، لینک ذیل یکی از این نسخه هاست

https://taaghche.com/audiobook/25332/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8