کشتار هریرود

ای پرنده مهاجر سفرت سلامت اما...
ای پرنده مهاجر سفرت سلامت اما...


در هریرود چه گذشت ؟ آنچه میخوانید روایتی است از حادثه #کشتار_هریرود که از زبان یکی از بازماندگان این حادثه نقل شده است پنجاه نفر از مهاجرین افغان از طریق ولسوالی گلران سعی داشته اند تا از مرز ایران گذر کرده برای کار به ایران بروند اما به دست مرزبانان ایرانی افتادند

یکی از بازماندگان این‌ رویداد حادثه را اینگونه شرح می‌دهد: “بعد از اینکه مارا گرفتند دو روز تمام شکنجه مان کردند همه را در اتاقی جمع کل و با پشت بیل به کمر نان میزدند بعد از دو روز شکنجه پی در پی ما را به نزدیک رود انتقال دادند و دانه دانه به دریا انداختند بعضی ها که شنا بلد بودند دست‌هایشان را شکستند تا شنا کرده نتوانند برادر کوچکترم ( چهارده ساله ) همراهم بود گفتم او را نیندازد و سرباز در‌جواب گفت به خدایت بگو نجاتش دهد”

در اولین دقایق چند نفر غرق شدند ولی بعضی ها توانستند خودشان را به درخت های کنار رود برسانند و خود را نجات دهند ولی مرزبانان با شلیک مانع شان شدند بعد از گذشت مدتی وقتی جسد ها وارد افغانستان شد مردم محلی باخبر شدند و وارد آب شدند تا بعضی ها را نجات دهند ولی مرزبانان دوباره شروع به شلیک کردند و مانع نجات شان شدند

فقظ هشت نفر از پنجاه نفر زنده اند باقی یا مردند و یا هم مفقود اند رسانه های محلی هرات به روایت شاهدان عینی واقعه را رسانه ی کردند و طالبان بعد از گذشت ساعاتی بیانیه ی صادر و دولت ایران را به ترحم دعوت کردند

البته این بار اول نیست و قبلا هم بارها رسانه ها خبر از شکنجه و قتل مهاجرین افغان توسط ایران را داده بودند

https://virgool.io/@rashid/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-j952lonoj7tf

https://virgool.io/@rashid/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-sx0pf6awri0j


و در اخیر :

ای کاش همزبان نمیبودیم شاید آن وقت مهاجر افغان نمیفهمید که میخواهند غرقش کنند

بابا رفت تا لقمه نانی و آب بیاورد ولی بابا دیگر آب نیاورد، بابا در آب برای همیشه دفن شد!
بابا رفت تا لقمه نانی و آب بیاورد ولی بابا دیگر آب نیاورد، بابا در آب برای همیشه دفن شد!