علاقه مند به همه چیز... همه کاره و هیچ کاره... مدیر کل امور جزئی... بازم بگم؟!