آشنایی کوتاه با «ایسم -ism» های مختلف

نوشته‌ای از h_mehraneh@

۱. آبسولوتیسم :عقیده به حکومت مطلقه و ریاست یک دیکتاتور بر همه افراد یک جامعه

۲. آتئیسم : عقیده به انکار خداوند

۳. آریستو کراسی : عقیده به سپردن قدرت به چند نفر متمول یا قدرتمند

۴. آمپریسم : عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد

۵. آنارشیم : عقیده به عدم وجود زمامدار برای اداره امور

۶. آنارکوسندیکالیسم : عقیده به مخالفت با دولت و تحصیل قدرت به وسائل دموکراتیک

۷. آناپپ تیسم : عقیده به تلفیق مرام کمونیسم و سوسیالیسم

۸. آنتی انتکتوالیسم : عقیده به اینکه عقل زاده علم است و علم منبع عقل

۹.آنتی کواریانیسم: عقیده به عقاید و آداب قدیمی و کهن و اصالت هرچه کهنه است.

۱۰. آنتی سمی شیسم : عقیده به نابودی یهودیان برای بهبود وضع زندگی مردم

۱۱. اپورتونیسم : فرصت طلبی، حزب باد بودن و مطابق شرایط زمانی و مکانی عقیده و مسلک عوض کردن

۱۲. اپولوژیسم : عقیده به کناره گیری از کار دولت و گوشه گیری سیاسی

۱۳. اپیس کوپالیسم : عقیده به طرفداری از حکومت دینی منتخب از مجموعه کلیسا های ملی

۱۴. اپیگوریانیسم : عقیده به لغو یا تغییر قانون جامعه در صورتی که مفید به حال افراد جامعه نباشد.

۱۵. اتوکراسی : عقیده به سپردن همه امور به یک نفر

۱۶. اتریتاریانیسم : عقیده به تحت الشعاع بودن فرد در مقابل جامعه

۱۷. اسکی پیسم : عقیده به کناره گیری و انزوا از فعالیت سیاسی و اداری

۱۸. اسکولاریسم : عقیده به اصالت امور دنیوی و هرچه در دنیا موجود است

۱۹. استائیکیسم = انتر ناسیئنالیسم : به معنای ضد وطن پرستی و برابری و مساوات همه مردم جهان

۲۰. استالینیسم : عقیده به تغییراتی که استالین در شوروی در عقاید مارکس و لنین داد

۲۱. اسکِپتیکیسم : عقیده به فلسفه شک در باره هرچیز

۲۲. آگنوس بیکیسم : عقیده به عدم قبول آنچه که فلاسفه می گویند

۲۳. آگوئیسم : خود پرستی

۲۴. امپریالیسم : عقیده به ایجاد امپراطوری اقتصادی از راه تصرف سایر ممالک بهر وسیله ای که هست

۲۵. اندوستریالسم : عقیده به تاثیر ماشین و رواج صنعت در زندگی بشر

۲۶. اندیویدوالیسم : اصالت فرد و داشتن آزادی و اختیار فردی

۲۷. اورتارکیسم : عقیده به استقلال اقتصادی

۲۸. اولیگارشی : عقیده به سپردن حکومت به دست عدهای معدود

۲۹. اوبژکتیویسم : عقیده به تفوق فراوان برای حقایق بر اساس درک احساس

۳۰. اوونیسم : عقیده به تلاش برای حفظ حقوق و مزایای کارگر و بهبود وضع آن

۳۱. ایده آلیسم : عقیده به پیروی از افکار و آرزو ها و آمال

۳۲. بالشویسم : عقیده به ایجاد قدرت سیاسی توسط کار گرانی که تابع انضباط شدیدی هستند

۳۳. بربریسم : توحش و بربریت و بدویت

۳۴. پاتریونیسم : میهن پرستی وطن دوستی افراطی

۳۵. پارتیکولاریسم : عقیده به حفظ آثار و رسوم و آداب و عادات یک شهر توسط مردم

۳۶. پارلمانتاریسم : عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان

۳۷. پاسی فیسم : صلح طلبی

۳۸. پاروشیالیسم : محدودیت فکر

۳۹. پراگماتیسم : عقیده به فلسفه اصالت عمل

۴۰. پروببلیتیسم : عقیده به فلسفه احتمال گرایی

۴۱. پسیمیسم : عقیده بد بینی نسبت به همه کی همه جا و همه وقت

۴۲. پلورالیسم : عقیده به عدم انحصار علاقه فردی به پیوستگی های سیاسی

۴۳. پلاتونیسم : عقیده به قدرت دولت که وابسته به میزان اطاعت اتباع کشور از مقررات است

۴۴. تروریسم : عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادره حکومت

۴۵. تروتسکی ایسم : عقیده به اعتدال بین لنینیسم و استالینیسم

۴۶. تزاریسم : دیکتاتوری

۴۷. دتر مینیسم : عقیده به جبر گرایی

۴۸. دسپوتیسم : استبداد، سپردن کارهای کشور به دست یک نفر مستبد

۴۹. دموکراسی : حکومت مردم بر مردم

۵۰. دوگماتیسم : عقیده به اطاعت صرف و کور کورانه از هر اصلو آیین

۵۱. دیالکتیک : عقیده به تبعیت از روش فلسفی هگل مبنی بر تز آنتی تز و سنتز

۵۲. رادیکالیسم : عقیده به بهبودی ریشه ای