مشکل نویز در کروم.

مشکل نویز در کروم.
لطفا ببینید این مشکل چیه