مشکل نویز در کروم.کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.
کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.

لطفا اگه کسی میدونه مشکل چیه بگه

09223506462

کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.
کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.
کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.

کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.
کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.
کسی میدونه مشکل این چیه وقتی chrome باز میکنم اینظوری میشه.