اصول 14 گانه فایول

اصول 14 گانه فایول یکی از موضعات مهم در تئوری های مدیریت به حساب می آید. هنری فایول (Henri Fayol) مانند بسیاری از صاحب نظران مدیریت در زمان خود یک مهندس بود. فایول مهندس معدنی فرانسوی بود. با این حال به دلیل شغل پدرش او در سال ۱۸۴۱ در استانبول به دنیا آمد و در سال ۱۹۲۵ در پاریس از دنیا رفت. نظریات فایول را باید جدا از دیدگاه های صاحب نظران مدیریت علمی (تیلور, ببج, گیلبرث, گانت و …) دانست.  نظریه اداری فایول یکی از نظریات اثرگذار در مدیریت است که هنوز هم کاربردهای بسیاری دارد.

فایول هم مهندس بود و هم سال ها تجربه مدیریت و مشاوره را در کارنامه خود داشت. او بر اساس این تجربیات اقدام به ارائه اصول ۱۴ گانه مدیریت نمود تا راهنمایی برای مدیران باشد. این اصول 14 گانه عبارتند از:

 1. تقسیم کار (Division of work)
 2. اختیار و پاسخگویی (Authority and Responsibility)
 3. نظم و انضباط (Discipline)
 4. وحدت فرماندهی (Unity of command)
 5. وحدت رویه (Unity of direction)
 6. تبعیت (Subordination)
 7. جبران خدمت (Remuneration)
 8. میزان تمرکز در تصمیم گیری (The Degree of Centralization)
 9. زنجیره فرمان (Scalar chain)
 10. ترتیب و مرتب بودن (Order)
 11. انصاف (Equity)
 12. ثبات کارکنان (Stability of tenure of personnel)
 13. ابتکار (Initiative)
 14. روحیه کار گروهی (Esprit de corps)

نصیری سوادکوهی