نسبیت ،تکامل،نظریه بازی؟

سؤال: کدام نظریه علمی نگاه ما را به انسان و جهان عمیقا دگرگون کرده؟ «نسبیت»؟ «تکامل»؟ از «نظریه بازی» (Game Theory) و اهمیت آن چه می‌دانید؟ می‌دانید که یکی از کلیدهای مهم فهم #پساحقیقت است؟ پیش‌نهاد می‌کنم این ارائه تعاملی بسیار عالی را تا آخر دنبال کنید:

اتفاقاتی که این روزها در ایران و جهان می‌افتد، حاصل بر هم خوردن پارامترهایی است که در نتیجه، امکان بازی بُرد-بُرد از بازی‌گران سیاسی و اقتصادی سلب شده است؛ چه در سطح ملی چه منطقه‌ای چه جهانی! جنگ جهانی سوم زیر پوست دنیا با تمام قوا در جریان است. سهم ما؟ لرزیدن، لرزیدن و لرزیدن.

پادکست استرینگ کست

پسا حقیقت

تکامل اعتماد (شروع بازی)

علی قنواتی