چرا...؟؟؟

یکی از عادت هایی که این روزها خودم به شخصه دارم تَرکِش می کنم، قضاوت در مورد دیگران است. به نظرم همین قضاوت های ما انسان هاست که به زندگیمون مسیر میده، باعث میشه به همه چیز خوش بین یا بدبین باشیم. قضاوت نه تنها باعث آرامش نمیشه بلکه روح انسان رو هم آزار میده و شخص دائم با خودش کلنجار میره که آیا من دارم درست فکر می کنم یا نه...

پس همیشه قبل از قضاوت این سوالو از خودت بپرس: وقتی همه ی ماجرا رو نمیدونی، در مورد چی می خوای قضاوت کنی؟؟؟