بانک ایرانی و بانک وارداتی

یکی از دلایلی که ایران از نفت بهره نبرد این بود که اجنبی ها ، نفت را ک...