هفت تا بدون هفت.

هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:


1. ثروت، بدون زحمت.

2. لذت، بدون وجدان.

3. دانش، بدون شخصیت.

4. تجارت، بدون اخلاق.

5. علم، بدون انسانیت.

6. عبادت، بدون ایثار.

7. سیاست، بدون شرافت.


گاندی