یک صرفا، کاملا و قطعا گیک، تبعید شده میان انبوه اطلاعات