چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو ...

چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو ...
همین جا اندکی درنگ کن، از همهمه های پیرامون ات بگریز و بگذار پرتوی آفت...