روح جستجوگر بیدار شد...

روح جستجوگر بیدار شد...
داستانی معمایی و جذاب و متفاوت که سرنوشت آن به دست شماست، انتخاب کنید....