نویسنده ی تازه قلم، محصل رشته ی علوم تجربی، شیفته ی رقص و رقصندگی