دورم از خودم

‎از تمام لحظه هایم دور شده ام

‎نمیدانم شاید کمی هم زیادی سخت میگیرم

‎یاد آدم های زندگیم می افتم...مینشینم و فکر میکنم•

‎کدام شان واقعی اند؟!

‎همین دیشب بود ک داشتم معنای ”واقعی”را در ذهن نگین میگنجاندم

‎شاید برای رسیدن ب مفهوم واقعی های زندگیم اول از همه به قلبم رجوع میکردم

‎ببینم کدامشان در قلبم جا خوش کرده اند!!

‎سپس به خاطرم میرفتم،ببینم کدامشان زودتر به خاطرم میرسند

‎بعد دانه دانه نام هایشان را روی کاغذ سوار میکردم

‎به لحظات سختم بر میگردم

‎کدامشان کنارم بودند؟!!

‎یکی یکی خط میخوردند

‎رفیق چندین و چندساله ام خط خورد!!

‎کسی که برایش جان میدادم واقعی نبود!!

‎آن که در لحظاتم بود و اول نوشته شده بود خط میخورد زیرا یادم آمد که فقط در لحظات خوشم بوده.

‎خط----

‎خط----

‎ماند و چندنفر✨

‎واقعی هایم همین هایند*

‎واقعی هایم دوستتان میدارم❤️

‎تحفهٔ مهر و عاطفه شان عجیب به دلم نشست

‎اقیانوس زیبای سرشت شان مرا در خود غرق کرد.

‎ناگهان مغزم هشدار قرمز داد

‎قلبم را کنار زد و از آن پیشی گرفت

‎”وابسته نشو”

‎تأمل کردم که در لحظات سخت تر از این هم در کنارم میمانند

‎نمیدانم!!باید صبر میکردم!!

‎کاغذ را مچاله کردم و به کنج دیوار اتاق تاریکم انداختم

‎نه!

‎هیچ کس به اندازه خودم برای خودم نیست...


اولین متن از دخترعموی خوبم که تازه کاره

#رویا_دانیالی