بینوایان

بخشی از متن کتاب بینوایان":

‌"تو ای حرکت ظالمانه‌ی جامعه، تو نابودگر انسان تلاشگری، تو همان اقیانوسی که محکومین را به ورطه نابودی می‌کشانی، تو همان نابودگر نحسی که کمک کنندگان را نابود می‌کنی، تو همانی که اخلاق را به زوال می‌کشی و انسانیت را محو می‌سازی. دریا وجه تاریک قاضی جامعه است که با قوانین خود گناهکاران را به اعماق می‌برد. وسعت دریا همان بی‌انتهایی بینوایی است. هر که اسیر این امواج شود، نابود می‌شود.

چه کسی می‌تواند نابود شده را زنده کند؟"

پ.ن: باز افسردگی داره میاد...