واقعیت هایی ساده درباره ی جاذبه های جنسی

واقعیت هایی ساده درباره ی جاذبه های جنسی
واقعیت هایی ساده درباره ی جاذبه های جنسی

ما به طور ناخودآگاه  از نظر جنسی مجذوب خودمان نیز می شویم

تا کنون مجذوب خود شده اید؟ جالب است که بدانید ما از نظر جنسی ممکن است جذب خود نیز بشویم یا حداقل جذب شرکای جنسی بالقوه ای که شباهت زیادی به ما دارند می شویم. فرالی و مارکس (۲۰۱۰) نشان دادند که اگر عکس های افراد در تصاویر کامپوزیت وجود داشته باشد (در مقابل شرایط کنترلی که عکس شخص دیگری در تصاویر کامپوزیت وجود داشته باشد)، افراد درباره ی جاذبه جنسی بیشتر به عکس های کامپوزیت بیشتر سخن می گویند. نکته ی مهم اینجاست که شرکت کنندگان نمی دانستند که عکس های شان در کامپوزیت ها وجود دارد و اگر آنها تشخیص می دادند که عکس هایشان دستکاری شده بود تا شبیه آنها بشود، ممکن بود که به جذابیت آنها نمره ی پایین تری بدهند.

جاذبه ی جنسی زنان با سیکل قاعدگی آنها تغییر می کند. برای مثال، زنان دگرجنسگرا بیشتر مردان خوش قیافه را ترجیح می دهند، و وقتی در بیشترین حالت تخمک ریزی هستند به سمت افرادی با چهره های متقارن جذب می شوند. نظر زنان درباره ی شرکای جنسی شان در دوره های قاعدگی شان تغییر می کند. زنانی که شرکای جنسی شان را از نظر جنسی جذاب می دانند، وقتی که در بیشترین حالت تخمک ریزی هستند آنها را به شکل مثبتی ارزیابی می کنند، در حالیکه زنانی که شرکای جنسی شان را از نظر جنسی کمتر جذاب می داند آنها را منفی تر ارزیابی می کنند. به علاوه، وقتی زنان در حالت تخمک ریزی چرخه ی قاعدگی شان هستند (و سطح استروژن بالا دارند)، بیشترتمایل دارند تا با مردانی دیگر به غیر از شریک جنسی شان معاقشه کنند، با این وجود، وقتی آنها در حالت تخمک ریزی کمتری هستند (و سطح پروژسترون شان بالاست) میل دارند با شرکای جنسی خود معاقشه کنند.

چرا جاذبه ی جنسی زنان نسبت به مردان در طول دوره های متفاوت تغییر می کند؟ اگرچه زنان باید مجذوب مردی با ژن خوب شوند، مردانی که جذابترند ممکن است تمایل کمتری برای تولید مثل در آینده داشته باشند. محققین پیشنهاد می کنند که زنان استراتژی جفت گیری آمیخته ای را دنبال کنند و با جفتی مهربان و حامی که از آنها مراقبت نماید و برایشان تولید مثل کند معاقشه کنند. همچنین آنها برای یک رابطه ی جنسی کوتاه مدت به دنبال مردانی هستند که از ژن خوبی برخوردارند.

چه کسی شما را جذب می کند؟

شما نوعا جذب چه گروهی می شوید؟ مردان، زنان؟ تحقیقات خیره کننده در این زمینه نشان می دهد که به طور خودآگاه نمی توان فهمید که مجذوب چه کسی می شویم. در حالیکه مردان دگرجنس گرا یا همجنس گرا به طور دقیق به دنبال جذب زنان و مردان هستند، زنان دگرجنس گرا و همجنس گرا اینطور نیستند. چیورز و همکاران (۲۰۰۴) سه فیلم مختلف جنسی را برای مردان و زنان دگرجنس گرا و مردان و زنان همجنسگرا نمایش دادند. یکی از فیلم ها معاقشه ی دو زن را نشان می داد، دیگری معاقشه ی یک مرد و یک زن را نشان می داد، و سومی نیز معاقشه ی دو مرد را نمایش می داد. پژوهشگران تحریکات جنسی  خود-گزارشی و همچنین انگیختگی تناسلی شرکت کنندگان را اندازه گرفتند. نتایج برای مردان قابل پیش بینی بود؛ مردان همجنسگرا انگیختگی ذهنی و فیزیولوژیک بیشتری را نسبت به نمایش فیلمی که به معاقشه ی دو مرد مربوط میشد نشان دادند، و در مردان دگرجنس گرا تحریک جنسی بیشتری به نسبت به فیلمی که مربوط به معاقشه ی دو زن بود مشاهده شد. یافته های نویسندگان مقاله درباره ی زنان اما جالب بود. اگرچه همجنسگرایان زن فکر میکردند با دیدن فیلم معاقشه ی دو زن بیشتر تحریک شوند، و دگرجنسگرایان زن فکر می کردند با دیدن فیلم معاقشه ی یک زن و یک مرد از نظر جنسی بیشتر برانگیخته شوند، هر دو گروه زنان از نظر روانی با دیدن هر سه فیلم، و بدون توجه به شخصیت های آنها، تقریبا به یک اندازه تحریک شدند.

چرا زنان به هر دو جنس جذب می شوند؟ محققین معتقدند که قوه ی جنسی زنان سیال تر و منعطف تر از مردان است. اگرچه محققین اعتقاد ندارند که زنان اساسا دوجنس گرا هستند، اما به طور قاطع معتقدند که قوه ی جذب جنسی زنان ساده تر از مردان تغییر می کند.

روانشناس: علی فراهانی

www.teleyare.com