دانشجوی مهندسی کامپیوتر،ساده و راضی از زندگی.همین!