دنیای من، دنیای نخستین‌هاست.

نخستین گناه، نخستین شرم، نخستین بوسه، نخستین عشق و نخستین مرگ.دنیای...