بی نام و نشان ، ایستادند پای کار !

سن زیادی ندارم ولی عکس های یکی از مواقع بحرانی کشورم را در آن روز ها نگاه کردم.

مردمی دیدم که پای کار ایستادند.

شیر زنانی دیدم که پشت جبهه در حال تدارک برای سنگرها بودند.

شیر مردانی دیدم که هر چند کم سن و سال ، هرچند بی نام و نشان ، ولی ایستادند و دفاع کردند.


امّا امروز هرچند شیرهای زیادی باقی نمانده ولی هنوز هم امیدی هست !


انسانیت ، مهربانی ، ایثار و فداکاری را به قیمت روز خریداریم !