تغییر

انسان تغییر میکند، تغییر منجر به رشد می‌شود،

رشد همچون بدن انسان که با تغذیه و‌ ورودی‌های جسمی‌و‌ روحی همراه است و روزانه میلیون‌ها سلول در حال تولد و مرگ هستند تا جایگزین یکدیگر شوند،

درون‌داد های ذهن یک یک‌ نویسنده نیز با موارد و معابر مختلفی رشد می‌کنند و مورد تغییر و بالطبع تکثیر می‌شود.

باید با پرورش داده های مغزی خود این رشد و تکثیر را به سوی آگاهی و درک مفاهیم سوق دهیم