یک برداشت از Blade Runner 2049

بلید رانر ۲۰۴۹ - خاطرات واقعی... سعید مشکبیز
بلید رانر ۲۰۴۹ - خاطرات واقعی... سعید مشکبیز


در میان قسمتی از روز ها و شب های خاصی از زندگی ام بودم، شب بود، از ساعت یازده هم گذشته بود، در اتاق به هم ریخته ام نشسته و فیلم بلید رانر ۲۰۴۹ (Blade Runner ) را تماشا میکردم،

در یک سکانس زنی پژوهشگر به شخصیت اصلی داستان میگوید: استفاده از خاطرات واقعی، غیر قانونیه افسر...

... و در زندگی واقعی هر کدام از ما مفهومی از این کنایه نهفته است، این هم یک نوع برده داری و نوعی ظلم محسوب میشود، ولی ما انسانها میتوانیم این حد و مرز را بشکنیم و خاطرات و رویاهایمان که در دو سوی موازی سرشت احساسات ما در حرکت هستند را متعادل سازی کنیم...

س.مشک
تابستان ۱۴۰۰