یادگیری php - آرایه ها

----------آدرس گروه تلگرام:t.me/php_plus_gpآدرس کانال آموزشی تلگرام:‌t.me/php_plus-------------
----------آدرس گروه تلگرام:t.me/php_plus_gpآدرس کانال آموزشی تلگرام:‌t.me/php_plus-------------

----------آدرس گروه تلگرام:t.me/php_plus_gpآدرس کانال آموزشی تلگرام:‌t.me/php_plus-------------

ساخت و ویرایش آرایه

برای ویرایش مقادیر آرایه شما می توانید با استفاده از [] به صورت صریح و مستقیم مقدار مورد نظر خود را ویرایش کنید.

$arr[key] = value;

در صورتی که ممی خواهید مقادیری به آرایه اضافه کنید می توانید با استفاده از یک key این کار را به شکل زیر انجام دهید.اگر هنگام اضافه کردن یک مقدار به آرایه کلید به آن اختصاص ندهید php به صورت خودکار یک integer که یک واحد بزرگتر از آخرین کلید عددی است به آن نسبت می دهد.

<?php
$arr = [ ‘name’ => ‘ali’, ‘family’ => ‘ahmadi’];
$arr[‘mail’] = ‘[email protected]’;
$arr[] = ‘27’;
var_dump($arr);
?>

در صورت نیاز به حذف آرایه یا یکی از اعضای آن می توانید از تابع unset() استفاده کنید.

<?php
$arr = [ ‘name’ => ‘ali’, ‘family’ => ‘ahmadi’];
unset($arr[‘name’]);
var_dump($arr);
unset($arr);
var_dump($arr);
?>

تبدیل مقادیر به آرایه

در تبدیل انواع integer, float, string, boolean, resource به آرایه، این مقادیر به صورت خودکار به آرایه ای که ایندکس آن صفر و مقدار آن برابر با مقدار متغیر است تبدیل خواهد شد. در تبدیل نیز می توان به دو شکل عمل کرد یک cast کردن و دوم استفاده از تابع array().

<?php
$a = 1;
$b = 2.23;
$arr = (array)$a;
$arr2 = array($b);
print_r($arr);
var_dump($arr2);
?>

زمانی که یک شی را به آرایه تبدیل می کنید متغیر های آرایه به عضوی از آرایه تبدیل خواهند شد. در هنگام تبدیل، کلید های ارایه به این صورت تبدیل می شوند:‌اگر متغیر از نوع public باشد نام متغیر نام کلید خواهد شد . اگر متغیر private باشد نام متغیر با پیشوند نام کلاس خواهد آمد. و در صورتی که متغیر protected باشد با پیشوند * ظاهر خواهد شد و مقادیر همان مقادیر متغیر های کلاس خواهد بود.

<?php
class A {
  private $A = 4; // This will become '\0A\0A'
}
class B extends A {
  private $A = 2; // This will become '\0B\0A'
  public $AA = 1; // This will become 'AA'
  protected $c = 2;
  public function x()
  {
   echo 'hi';
  }
}
echo '<pre>';
print_r((array) new B());
?>

----------آدرس گروه تلگرام:t.me/php_plus_gpآدرس کانال آموزشی تلگرام:‌t.me/php_plus-------------