یادگیری php - آرایه ها

ارایه ها در php یک map مرتب شده است. Map به یک نوع داده گفته می شود که در آن مقادیر به کلید ها نسبت داده می شوند.برای مثال

$userInfo = array(
 ‘username’ => ‘phpdev’
 ‘fullname’ => ‘Ali Ahmadi’,
 ‘age’ => 18
);

در مثال بالا username, fullname, age کلید هایی هستند که مقادیری به آن ها نسبت داده شده است.

نوع آرایه برای استفاده های مختلفی ایجاد و بهینه سازی شده است شامل array, lists, hash table, collection و … که توضیح تمامی این ساختار های داده ای در این آموزش امکان پذیر نیست.

مقدار هر آرایه خود می تواند یک آرایه باشد که از این طریق پیاده سازی آرایه های چند بعدی نیز امکان پذیر است.

در صورتی که می خواهید یک ارایه را تعریف کنید می توانید به شیوه های زیر عمل کنید.

<?php
$array = array(
"name" => "Ali",
"age" => 18);
//as of php 5.4
$array = [
"name" => 'Ali',
"age" => 18
];
?>

همانطور که اشاره شد در هنگام تعریف آرایه از key => value استفاده می شود که در آن key می تواند از انواع string یا integer باشد و در صورتی که از انواع دیگر استفاده کنید مقادیر به این دو نوع تبدیل خواهد شد. البته از انواع آرایه و object نمی توان به عنوان کلید استفاده کرد. و در صورتی که از یک رشته به شکل "8” استفاده نمایید به معادل integer آن تبدیل خواهد شد.

<?php
$array = [
 'name' => 'ali',
 2 => 743,
 'info' => array(
  'age' => 22,
  'fullname' => 'ali ahmadi' ),
 'email' => '[email protected]',
 5 => 'github'
];
var_dump($array);
?>

در صورتی که شما کلید به یک مقدار نسبت ندهید php به صورت خودکار یک عدد از نوع integer را به آن نسبت می هد.

<?php
$array = array(
‘ali’ , ‘reza’, ‘hamid’, 5 => ‘amin’, ‘homan’
);
var_dump($array);
?>

برای دسترسی به هر یک از اعضای آرایه شما می توانید با استفاده از [], {} به همراه کلید که برای آن خانه از آرایه تعریف شده است مقدار آن را دریافت کنید.

<?php
$array = array(
‘ali’ , ‘reza’, ‘name’ => ‘hamid’, 5 => ‘amin’, ‘homan’
);
echo $array[5];
echo $array[‘name’];
?>

ادامه دارد ....

----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------