یادگیری PHP - متغیر ها و انواع مقادیر ۲

نوع float

اعداد اعشاری که به نام های float, doubles نیز شناخته می شوند می توانند به روش های زیر تعریف شوند

‍‍‍‍‍‍<?php
$a = 1.234;
$b = 1.2e3;
$c = 7E-10;
?> 

مقداری که این می تواند نگهداری کند برابر با 108e308 می باشد و اعداد اعشاری با دقت 14 رقم اعشار را می توان با آن تعریف کرد.

* هیچ وقت در مقایسه ها به اعداد اعشاری نمی توان اعتماد کرد زیرا ممکن است نتیجه چیزی دور از انتظار باشد برای مثال (10*(0.7+0.1))floor برابر با 7 خواهد بود در حالی که ما انتظار 8 را داریم. در صورت نیاز به این موضع می توانید از توابع موجود در لینک زیر استفاده کنیم.

arbitrary precision math functions

در هنگام تبدیل انواع دیگر به float ابتدا مقادیر به integer تبدیل و سپس به float تبدیل خواهند شد و از قوانین آن پیروی می کنند.

ثابت NAN

گاهی اوقات نتیجه یک محاسبه در نوع float ممکن است برابر با ثابت NAN باشد. که نشانگر یک مقدار ناشناخته و یا غیر قابل ارائه توسط Float می باشد.

@php_plus #php #beginner #types #float

----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------