یادگیری php - نوع iterable

----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------
----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------

یک شبه نوع می باشد که در php 7.1 معرفی شده است. این نوع آرایه و objects را قبول می کند که توسط foreach قابل استفاده باشند.

این نوع می تواند در هنگام تعریف پارامتر های یک تابع مورد استفاده قرار گیرد و فقط ورودی هایی را می پذیرد که توسط foreach قابل استفاده هستند و در صورتی که ورودی اشتباه باشد یک type error تولید خواهد شد.

----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------

<?php
function foo(iterable $iterable) {
  foreach ($iterable as $value) {
    // some code
  }
}

پارامتر های تعریف شده می توانند از null و یا یک آرایه به عنوان حالت پیش فرض استفاده کنند.

<?php
function foo(iterable $iterable = []) {
  foreach ($iterable as $value) {
    // some code
  }
}

همچنین از iterable می توان به عنوان تعیین نوع مقدار بازگشتی یک تابع نیز استفاده کرد و در صورتی که مقدار بازگشتی صحیح نباشد type error تولید خواهد شد.


<?php
function bar(): iterable {
  return [1, 2, 3];
}

----------آدرس گروه تلگرام: t.me/php_plus_gp آدرس کانال آموزشی تلگرام:‌ t.me/php_plus -------------