دنیای ما برنامه نویسا o-O

 i have a life
i have a life


دُنیایِ ما بَرنامــــه نویســـــا پــُــــره از "ای بابا پَس چرا اجرا نمیشی لَعنتــــــــــــی" یا "الان دیگه چتــــــــــه؟"

دُنیایِ ما بَرنامه نویســـا پُـــــر شده از "اینم یک کتــــــاب خوب و مَرجــــــع درباره فُلان"

دُنیای مــــــــا پُره از خَنــــده های پُشت مـــــانیتوری "ها ها ها ها ها" اینم از ایـــــــن... (وقتی بَرنامه رو تموم می کنیم)

پُره از روزایی کــــــه حُوصلــــه هیچکی رو نداریــم جـُز "کامپیوترمونُ" و دلمــــون نمیخواد کسی رو ببینیم جُز "مانیتورمونُ"

دُنیــــــای ما پُـــــــرِه از روزایی که هیچ وقت یادمــــون نمیـــره

دُنیایِ مــــــا برنامـــــــه نویسا پره از حَرفـــایی کــه شَب و روز بهمون میزنـــن ("پسر پاشو برو بیرون دِگِ همش تو خونه ای" یا "24 ساعته پشت این بی صاب نشستی که چی؟"یا "..."

دُنیــــای ما بَرنامه نویســـــا پُره از ایده هایــــی که شَبــا قبل خواب ساعتهــــا فکــــرمون رو به خُودشــــون اِختصاص میــــدن!

دنیــــایِ برنامه نویسی یعنی یِکـــــــ هـــدفون رو گوشُ، یه آهنگـــو چندبــــــــار بدونه اینکــــه مُتوجه بِشــــی خواننده چــــی میگه پُشت ســــره هــــم گوش کُنــــی و بــا بَرنامــه اَت وَر بِــــری

دُنیایِ مــــا بَرنامــــه نویســـااااا.... بَقیشو شُمـــا بنویسید :)