به مناسبت افتضاح 19 مرداد


کشور ما به هزارویک دلیل (که موضوع صحبت ما نیست) نسبت کشورهای پیشرفتۀ دنیا آشنایی بیشتری با سوانح دردناک هوایی دارد.

از حملۀ ناجوانمردانه ناو امریکایی به ایرباس مسافری (1367)

تا تصادف توپولوف با سوخو در آسمان تهران (1371)

تا سقوط‌های متعدد دیگری که معمولاً بر اساس کمبود قطعه (ناشی از بازی‌های تحریم) و فرسودگی هواپیما و حتی خطای انسانی بود.

اما یکی از این سوانح با دیگران تفاوت اساسی داشت.

سانحۀ 19 مرداد 93 در پرواز منحوس 5916 تهران به طبس که نه تحریم در آن نقش داشت و نه هواپیمای فرسوده و نه حتی خطای انسانی.

چرا که هم هواپیما نو بود و هم هدایتش در دست یکی از ماهرترین استادخلبان‌های کشور (مرحوم ایزدپناهی) که حتی در ثانیه های آخر زندگی‌اش، با هدایت هواپیما به نقطه ای خالی از سکنه، به زیبایی هرچه تمام‌تر به دیگر همقطارانش درس حرفه‌ای‌گری در کار را آموخت.

19 مرداد 93 همیشه در تاریخ ملت ما به عنوان یک افتضاح ثبت خواهد شد و یکی از دردناک‌ترین سوانح هوایی کشور بود.

روحشون شاد