داستان عامه‌پسند

  • جولز: انجیل می‌خونی رینگو؟
  • رینگو: نه همیشه.
  • جولز: خب من یه قسمتیشو حفظم که بدرد این وضعیت میخوره.

مسیر انسان درستکار بی عدالتی، ستم و ظلم انسان‌های اهریمنی فرا گرفته‌است.خوشا به حال آنکه در راه خیر قدم برمی‌دارد و ضعفا را در تاریکی چون چوپان راهنمایی آن‌ها را از تاریکی عبور می‌دهد چرا که او حامی برادرانش است و هدایت گر گمراهان و یار کودکان گمشده. پس من هر کسی را که بر نابودی برادرم کمر بسته‌اند نابود می‌کنم؛ و این اراده خداوند است آنگاه که انتقامم را بر تو نازل می‌کنم.

سالهاست که من دارم این آیه رو میخونم و بعدش آدم می‌کشم. هیچ وقت به معنی اش فکر نکردم. تا اینکه امروز چیزی رو دیدم که منو دوباره به فکر انداخت. دارم این آیه رو تعبیر می‌کنم. معنیش میتونه این باشه. من مرد درستکارم و تو هم انسان شروری و این اسلحه ۹ سانتی‌متری هم همون چوپانه که در تاریکی‌ها هوای منو داره. یا میشه این طوری تعبیر کرد. من چوپانم و تو مرد درستکار و این دنیاست که شروره. من واقعاً می‌خواستم حقیقت این باشه؛ ولی حقیقت این نیست. حقیقت میگه که من مرد شرورم و تو هم مظهر ضعیفان. ولی من دارم سعی می‌کنم رینگو... واقعاً به سختی سعی می‌کنم که چوپان باشم.

جولز.وینسنت.میا.مارسلوس.بوچ
جولز.وینسنت.میا.مارسلوس.بوچ