پیشرفت زائر

دیدی که چگونه آن سخنگو ابتدا بالهای جغدآسای خود راگشود!

چگونه با شما سخن می راند!

چگونه گمان می برد همه چیز را به سوی خود کشیده!ولی خیلی زود و هنگامی که از نیروی قلب آن با ایمان مطلع گردید.چون ماه شب چهاردهم که در محاق تاریکی فرو رود و به هلاکی باریک و بی نور مبدل شد.

و چنین اند همه پرگویان به خلاف کسانی که بر اصالت اعمال دل واقفند.

جان بانیان
جان بانیان