چطوری پایان نامه بنویسم ؟! (بخش روش تحقیق)

بخش روش تحقیق به قدری مهم است که اعتبار نتایج شما را برقرار می سازد. در این بخش:

1. شما باید داده ها و اطلاعات استفاده شده، روش اتخاذ شده برای نشان دادن درست بودن همه چیز و قابل قبول بودن متدهای استفاده شده را توصیف کنید.

2. این بخش، معمولا شامل زیربخش های متفاوتی است.

3. شما باید خوانندگان را آگاه کنید که چگونه داده هایتان را جمع آوری کرده اید و از چه روشی استفاده کرده اید تا دیگران نیز، بتوانند کارهای شما را تکرار کنند یا متوجه شوند که چگونه این کار، انجام شده است.

4. اگر تنظیمات تحقیق شما مهم است، آن ها را نیز، توصیف کنید.

5. گزارش کنید که نرخ نمونه برداری (اندازه نمونه) شما چه بوده و جمع آوری داده های شما، چگونه پیش رفته است. آیا از شاخص خاصی برای انتخاب داده های خود، استفاده کرده اید؟

6. توضیح دهید که چگونه داده هایتان را تجزیه و تحلیل نموده اید. چه چارچوبی را اتخاذ کرده اید و برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده شما چه بوده اند و ...

با مراجعه به این بخش، سایر محققان می توانند یافته های شما را تکرار و تایید نمایند. به همین دلیل، بخش روش های شما، باید اطلاعات کافی را داشته باشد تا به محققان در رشته شما، اجازه دهد تا کار شما را دوباره انجام دهند.

اگر موضوعاتی در تحقیق شما استفاده شده است، آن ها را از لحاظ تعداد افراد مورد استفاده، گروه های سنی، جنسیت، نژاد و چگونگی انتخاب آن ها، توصیف نمایید. در زیر، یک مدل آورده شده است که می تواند در نوشتن این بخش از پایان نامه، به آن رجوع کرد.

· قدم اول: توصیف داده ها و چگونگی جمع آوری آن ها

· قدم دوم: توصیف روش مطالعه متغیرها

· قدم سوم: توصیف روش تجزیه و تحلیل

در قدم اول، شما داده ها یا نمونه های جمع آوری شده را توصیف، چگونگی جمع آوری آن ها را اظهار و انتخاب داده یا نمونه را توجیه می کنید. در قدم دوم، شما روش انتخاب شده برای مطالعه متغیرها را توصیف و توجیه می کنید. در نهایت، در مرحله سوم، شما روش تجزیه و تحلیل را توصیف و توجیه می کنید. در ادامه، تعدادی مثال آورده شده است.

آقای Brett در تجزیه و تحلیل خود از مقالات جامعه شناسی اظهار داشت که بخش روش ها باید سه هدف ارتباطی را دنبال کند:

1. توصیف چگونگی به دست آوردن داده هایی که اساس کمی مطالعه را شکل داده اند

2. توضیح چگونگی عملی ساختن مفاهیم و متغیرهای تحقیق

3. اظهار (نه توضیح) روش های محاسباتی که نتایج کمی را از نظر رویه ای تضمین کند

از لحاظ زبانی، ترجیح بر این است که از گذشته پسیو، در این بخش، استفاده شود؛ چرا که اساسا با گزارش کار عملی انجام شده، سر و کار دارد. معمولا، محقق ذکر نمی شود و روند انجام کار و تجهیزات استفاده شده برای تاکید بیشتر، آورده می شوند. معمولا در توصیف موضوع، از سن افراد، کار آن ها و ... استفاده می شود.