چطوری پایان نامه بنویسیم ؟! (بخش نتیجه گیری)

نتیجه گیری می تواند در یک بخش جداگانه یا در انتهای مبحث، آورده شود. در این بخش از پایان نامه است که شما، بر اساس یافته های خود، نتیجه گیری می کنید. نتیجه گیری، باید یافته های شما را با چند نکته کلیدی برجسته کند و نباید شامل اطلاعات جدیدی باشد. این بخش، باید بر روی اهمیت تحقیقات شما تاکید کند و امید برای استفاده از آن در آینده را نشان دهد.

از خودتان بپرسید:

  • چه چیزی، مهم ترین توضیحی است که شما می توانید برای مشاهدات خود، بنویسید.
  • چگونه می توانید مشاهدات، تفاسیر و دیدگاه هایی را که از تحقیقات شما نتیجه می شود، خلاصه کنید.
  • مفهوم و پیامد حاصل از نتایج شما چیست؟

شما می توانید از کلمات «در مجموع»، «نتیجه می گیریم» و «نشان می دهد»، استفاده کنید. نتیجه گیری باید انتهای پایان نامه شما را به ابتدای آن، مرتبط کند. به سوالاتی که در شروع پایان نامه درباره تحقیقات شما آورده شده است، مراجعه کنید. در بخش زیر، چند مثال وجود دارد.