شرایط کپی رایت چیست

شرایط کپی رایت چیست و از چه زمان آغاز میشود ؟

از هر زمانی که اثری به وجود بیاید ، شرایط کپی رایت یا قانون کپی رایت شامل آن اثر میشود. برای مثال، یک شاعر ساکن آمریکا، اشعار خود را پس از اتمام کار با نوشتن نام خود و امضا کردن و استفاده نشانه Copyright ©در کنار آن، تاکیید میکند که این اشعار متعلق به او است.

سپس نوشته هایش را در پاکتی به آدرس خودش پست میکند و این پاکت را باید دربسته نگه دارد تا زمانی که با در دست داشتن این نامه، به دفتر کپی رایت آمریکا مراجعه کند و اثر خود را به ثبت برساند تا از هرگونه سو استفاده جلوگیری شود . در این صورت اگر شخصی قبل از ثبت رسمی از اثر سو استفاده کند، شاعر با در دست داشتن پاکت میتواند از شرایط کپی رایت استفاده کند و شرایط مالکیت اشعار را به اثبات برساند درواقع شاهد او تاریخ مهر پست بر پاکت است.

این مثال درباره آثار دیجیتالی هم صدق میکند به این ترتیب که با ایجاد یک اثر در کامپیوتر، تاریخ و ساعت آن اثر نیز ثبت می شود و شما با در دست داشتن فایل اصلی میتوانید ثابت کنید که خالق آن اثر بوده اید و زودتر از شخصی که به نحوی به اثر شما دست یافته، آنرا به وجود آورده بودید. علاوه بر این شیوه میتوانید اثر خود را بر روی دیسکت یا CD کپی کرده و آن را به آدرس خود پست کنید. آنرا در جای مطمئنی نگه دارید تا در موقع لزوم در حضور شاهد، آنرا باز کنید.

شرایط کپی رایت یک اثر چه موقع به پایان میرسد؟

گاهی اوقات در جمله ای مانند مثال زیر چند تاریخ در ثبت کپی رایت دیده میشود ،
1397-1398 © Copyright- safeart
هر زمان که یک خالق اثر در طول زمان کار خود اثر خود را تصحیح، تکمیل یا دوباره نویسی کند، تمام تاریخهای زمان خلق اثر را در دوره های مختلف ثبت میکند و این نشان دهنده زمان پایان گرفتن کپی رایت نیست.

تاریخ انقضای شرایط کپی رایت ، بر اساس پیمان برن حداقل شامل طول حیات خالق آن و ۵۰ سال پس از مرگ او است و حتی گاهی اوقات در طی یک وصیت رسمی ، حقوق یک اثر به بازماندگان صاحب آن تعلق میگیرد که البته باید به تایید رسمی رسیده باشد. این شرایط و زمان تعیین شده شامل تمام کشورهای عضو در پیمان برن میشود و هر کشور میتواند زمان بیشتری برای قابل اجرا بودن کپی رایت قائل شود اما این زمان نمیتواند از مقدار تعیین شده پیمان کمتر باشد .